Όροι χρήσης

Με το κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.grammatikosepipla.gr, ενώ προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων από τον κάθε χρήστη για το σύνολο του περιεχομένου της.

  • Η χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Η αξιοποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, με οποιονδήποτε τρόπο, για την εξυπηρέτηση εμπορικών σκοπών επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή άδεια του καταστήματος. Απαγορεύεται η αντιγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, διάδοση, διανομή, μεταπώληση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και εν γένει η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων και καταχρηστικών πρακτικών.

  • Το κατάστημα δεσμεύεται για την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας να παρέχει, στους χρήστες της ιστοσελίδας της, πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά και τη γενικότερη πληροφόρηση δίνοντας έμφαση στην ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα και χρονική εγγύτητα, χωρίς να εγγυάται πως τα παραπάνω είναι σε κάθε περίπτωση εφικτά.
    Οποιεσδήποτε συνδέσεις προς τοποθεσίες τρίτων (links) παρέχονται αποκλειστικά για την διευκόλυνση των χρηστών και χρησιμοποιούνται με δική τους ευθύνη. Το κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων (links) τις οποίες επισκέπτονται οι χρήστες κατά αυτόν τον τρόπο.

  • Το κατάστημα εργάζεται και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την λειτουργικότητα και ευχρηστία του ιστοχώρου www.grammatikosepipla.gr, όμως δεν δύναται να εγγυηθεί πως οι ιστοσελίδες ή οι συνδέσεις (links) που τίθενται στη διάθεση των χρηστών δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Η ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που τυχόν προκύψουν στους υπολογιστές των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.grammatikosepipla.gr δεν βαραίνει σε καμία περίπτωση το κατάστημα και δεν αναλαμβάνει οποιοδήποτε αντίστοιχο κόστος επισκευής ή επανόρθωσης.
    Εάν μέσω της ιστοσελίδας www.grammatikosepipla.gr θίγονται, χωρίς την πρόθεση του καταστήματος, πνευματικά δικαιώματα ή προκαλείται οποιασδήποτε μορφής ενόχληση, παρακαλούμε για την ενημέρωση ώστε άμεσα να πραγματοποιηθεί διαγραφή ή μεταβολή των εν λόγω στοιχείων.

  • Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας www.grammatikosepipla.gr, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας www.grammatikosepipla.gr, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

  • Το κατάστημα μπορεί να αναθεωρεί και να ενημερώνει αυτούς όρους χωρίς προειδοποίηση. Συνεπώς η περιοδική επίσκεψη και ενημέρωση για οποιαδήποτε μεταβολή αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του τελικού χρήστη.